Adaptor

Lovgivning – universell utforming

Det er idag en rekke lover og forskrifter som inkluderer krav og retningslinjer i forhold til tilgjengelighet for alle. Tanken om at samfunnet skal kunne brukes likeverdig av alle, går igjen i stadig flere offentlige dokumenter…..

Eksempler på norsk og international/Europeisk lovgivning er:

  • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
  • Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift/TEK 17)
  • Lov om offentlige anskaffelser
  • Norsk Standard (NS 11001:2018 Del 1 & 2)
  • ISO/EN standarder